Skip to main content
OBJEKTIF

Membangunkan kompetensi pegawai yang bertujuan untuk melengkapkan setiap anggota Perkhidmatan Awam dengan sikap (attitude), kemahiran (skill) dan pengetahuan (knowledge) yang bersesuaian melalui program pembangunan sumber manusia yang terancang, berprestij dan berimpak tinggi berteraskan pembangunan kompetensi dan pembelajaran berterusan.

Premier Leadership Program

Program pengukuhan kompetensi bagi pegawai JUSA A, B dan C yang memfokuskan dua bidang utama iaitu Pengurusan dan Kepimpinan. Kursus ini dijalankan di Dalam dan Luar Negara.

LEAD4FUTURE

Kursus yang bertujuan untuk meningkatkan keupayaan pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional Gred 41 hingga Gred 56 supaya dapat menjalankan tugas di peringkat yang lebih tinggi yang memfokuskan bidang kepimpinan, strategi, gelagat organisasi dan pengurusan perubahan. Kursus ini dijalankan di Dalam dan Luar Negara.

Bidang:

i. Kepimpinan
ii. Pengurusan
iii. Polisi Awam
iv. Digitalisasi

Syarat-syarat:

i. Telah disahkan dalam skim perkhidmatan semasa;
ii. Purata LNPT 85% ke atas bagi 3 tahun berturut-turut dan genap 12 bulan bagi setiap tahun;
iii. Mempunyai kewibawaan yang tinggi dan merupakan pelapis dalam menerajui organisasi;
iv. Bersih dari pertuduhan/tindakan tatatertib dan bebas daripada tindakan Mahkamah;
v. Tidak disenarai hitam JPA;
vi. Telah mengisytihar harta; dan
vii. Tidak mengikuti kursus pendek luar negara dalam tempoh 1 tahun ke belakangan atau kursus panjang dalam tempoh 2 tahun kebelakangan (Bagi kursus Luar Negara)

Program Sangkutan (JCAP, BMCC, KGAP)

Program sangkutan pegawai kerajaan ke Syarikat Swasta / Agensi Kerajaan di luar negara.

a. Japan Company Attachment Program (JCAP)

Program sangkutan selama satu bulan di syarikat swasta yang beroperasi di Jepun.

Program dijalankan dengan kerjasama Kedutaan Jepun di Malaysia dan AOTS di Jepun

b. British Company Attachment Program (BMCC)

Program sangkutan selama satu bulan di syarikat swasta yang beroperasi di UK.

Program dijalankan dengan kerjasama British Malaysia Chamber of Commerce.

c. Korean Government Attachment Program (KGAP)

Program sangkutan selama satu bulan di agensi kerajaan di Korea Selatan.

Program dijalankan dengan kerjasama National Human Resource Institute (NHI).

Program Pembangunan Eksekutif (EDP - NHI)

Bertujuan untuk menyediakan latihan kepimpinan dan pembangunan sumber manusia kepada pegawai kerajaan Malaysia dari Kumpulan Pelaksana dan Pengurusan dan Profesional yang berada dalam Gred 27-40 (Pelaksana)/ 41-44 (Junior)/48-54 (Senior). Peserta akan diberikan pendedahan tentang falsafah dan nilai-nilai positif yang dimiliki oleh bangsa Korea serta mengeratkan hubungan dua hala di antara kedua-dua buah Negara.

Bidang:

Pengurusan Sumber Manusia

Syarat-syarat:

i. Berumur tidak melebihi 56 tahun;
ii. Pegawai Kerajaan Kumpulan Pelaksana (Gred 27-40)/Pengurusan dan Profesional (Gred 41-44 (Junior) / Gred 48-54 (Senior);
iii. Telah disahkan dalam skim perkhidmatan semasa;
iv. Purata LNPT 85% ke atas bagi 3 tahun berturut-turut dan genap 12 bulan bagi setiap tahun;
v. Tidak mengikuti kursus pendek dalam tempoh 1 tahun kebelakangan atau kursus panjang dalam tempoh 2 tahun kebelakangan;
vi. Bersih dari pertuduhan/tindakan tatatertib dan bebas daripada sebaran tindakan Mahkamah;
vii. Tidak disenarai hitam JPA;
viii. Telah mengisytihar harta;
ix. Tidak mempunyai sebarang kecacatan fizikal dan mental; dan
x. Keutamaan diberikan kepada pegawai yang menjalankan tugas terkini dalam bidang pengurusan.

Kursus Pendek JICA

Kursus bagi pegawai pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional Gred 41 ke atas di bawah tajaan Japan International Cooperation Agency (JICA) yang bertujuan untuk memberi pendedahan dalam pelbagai bidang seperti pengurusan sumber manusia, pengurusan alam sekitar, teknologi maklumat. Kursus ini dijalankan di negara Jepun.

Bidang:

i. Pendidikan
ii. Kesihatan
iii. Pengurusan Sumber Manusia/Air/Bencana Alam
iv. Keselamatan Sosial
v. Sumber Asli dan Tenaga
vi. Pembangunan Swasta
vii. Pembangunan Luar Bandar/Pertanian
viii. Pengurusan Alam Sekitar dan Pendekatan Bantuan

Syarat-syarat:

i. Berumur tidak melebihi 56 tahun;
ii. Telah disahkan dalam skim perkhidmatan semasa;
iii. Gred 41 dan ke atas;
iv. Purata LNPT 85% ke atas bagi 3 tahun berturut-turut dan genap 12 bulan bagi setiap tahun;
v. Mempunyai potensi dan kewibawaan yang tinggi dan merupakan pelapis dalam menerajui organisasi;
vi. Bersih dari pertuduhan/tindakan tatatertib dan bebas daripada sebarang tindakan Mahkamah;
vii. Tidak disenarai hitam JPA;
viii. Telah mengisytihar harta;
ix. Penguasaan Bahasa Inggeris yang baik; dan
x. Lain-lain syarat yang ditetapkan oleh pihak JICA.

Latihan Bagi Tenaga Pengajar di Institut Latihan Awam(ILA)

Program pembangunan kompetensi tenaga pengajar Institut Latihan Awam (ILA) bagi memperkasa keupayaan tenaga pengajar melalui latihan kompetensi yang bersesuaian.

Bidang:

i. Training For Trainers;
ii. Knowledge Management;
iii. Leadership;
iv. Negotiation;
v. Project Planning;
vi. System Development;
vii. Financial Management;
viii. Strategic Management;
ix. Organization and Method;
x. Public Policy;
xi. Crisis Management;
xii. IT Risk Management; dan
xiii. Lain-lain bidang yang berkaitan dengan fungsi ILA.

Syarat:

Dalam Negara: Terbuka kepada semua tenaga pengajar ILA

Pencalonan kursus luar negara:

i. Tenaga pengajar (jawatan tetap) di Institut Latihan Awam (ILA) yang mengajar di ILA;
ii. Pegawai-pegawai Kerajaan Kumpulan Pengurusan & Profesional dan Kumpulan Pelaksana (gred 17 - 56);
iii. Telah disahkan di dalam jawatan;
iv. Berumur 56 tahun ke bawah;
v. Mencapai markah Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) purata 85 markah ke atas bagi tempoh genap 3 tahun skim perkhidmatan terkini berturut-turut dari tahun semasa permohonan. Penilaian LNPT tahun semasa mestilah genap 12 bulan;
vi. Tidak mengikuti kursus pendek di luar negara dalam tempoh satu (1) tahun kebelakangan atau kursus panjang dalam tempoh dua (2) tahun kebelakangan (dikira dari tarikh kursus bermula);
vii. Tidak tersenarai dalam senarai hitam JPA;
viii. Telah mengisytiharkan harta; dan
ix. Bersih daripada pertuduhan/tindakan tatatertib dan bebas daripada dakwaan Mahkamah.